Risico = kans x gevolg


Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico’s financieel worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich zal voordoen en de gevolgen daarvan: Risico = Kans x Gevolg. De risicoanalyse is de eerste stap binnen het risicomanagementproces. In vroege planfases is een risicoanalyse een onmisbaar onderdeel van het bepalen van de financiële haalbaarheid. Hoe groter de onzekerheden, hoe groter de risico’s en hoe belangrijker een goede risicoanalyse. 

Trend is dat projecten te maken krijgen met een toenemende complexiteit. Zo wordt de opgave voor binnenstedelijk (her)ontwikkelingen steeds belangrijker en wordt er veelal gezocht om meer verantwoordelijkheden (en daarmee risico’s) bij de uitvoerende partijen onder te brengen. In veel gevallen zorgt dit ook voor een toename van risico’s.

Interne en externe risico’s

Risico’s zijn te onderscheiden in interne en externe risico’s. Met interne risico’s worden de risico’s binnen een raming bedoeld. Ramingen zijn altijd gebaseerd op aannames en resuleren altijd in een bandbreedte. Ook een bepaalde mate van uitwerkingsrisico valt hieronder; indien een PvE wordt afgeprijst worden bijzondere invloeden van de architect buiten beschouwing gelaten, maar deze moeten als nader te detailleren of ontwerprisico in het totale plan worden begroot. IGG geeft in de risicoanalyse een beoordeling van deze risico’s. Externe risico’s zijn de risico’s waar de opdrachtgever of het ontwerp geen volledige controle over heeft.

IGG is een specialist in het opstellen en beheersen van goede risicoanalyses in elke fase van het project. De rol van IGG is hierin een reële beoordeling te maken van de mogelijke risico’s, waarbij een aspect als gelijktijdigheid wordt meegenomen om te voorkomen dat een risicoanalyse een onrechtvaardig grote druk zal uitoefenen op de haalbaarheid en de kwaliteit van het project. Hiervoor hanteert IGG meerdere risicoanalyse methodieken, zoals het probabilistisch ramen van de risico’s.

Risicomanagement

Bij het beheersen van risico’s past een pro-actieve houding. Met behulp van enkele duidelijke risicomanagement tools beheerst IGG op een voor de opdrachtgever inzichtelijke wijze de risico’s en zorgt voor een correcte en proactieve wijze van bijsturing. In elke fase presenteren wij met het IGG risico-dashboard de huidige stand van zaken van de risicobeheersing.

De specialisten van IGG hebben alle benodigde expertise binnen handbereik, van probabilistische ramingen tot risico’s bij omgevingsvergunningsaanvragen.

Bent u op zoek naar een complete risicoanalyse of risicomanagement?

Neem dan contact op met ons team.

Neem contact op

Bekijk project

SPOT toren E

Amsterdam

Bekijk project

SPOT - Toren D

Amsterdam

Bekijk project

DW02 Lighthouse

Amsterdam

Bekijk project

360 Degrees (city icoon)

Amsterdam

This is title

Button