Circulair bouwen: de mogelijkheden op een rij

Bij circulair bouwen wordt gestreefd naar een gesloten kringloop van materialen zodat geen afval meer bestaat. Hierbij worden gebouwdelen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt na einde-levensduur. Er gaan bij deze manier van bouwen dus (in theorie) geen waardevolle grondstoffen meer verloren.

Momenteel is de bouw een industrie waar nog veel verspilling voorkomt. Daarom is een grondstoffentransitie benodigd naar een circulaire bouweconomie. De oplossing is om volgens de principes van circulair bouwen te werk te gaan.

In dit artikel verkennen we de verschillende opties voor circulair bouwen, nu en in de toekomst.

Waarom circulair bouwen?

Twee grote uitdagingen waar we in onze huidige maatschappij mee te maken hebben zijn:

  • De opwarming van de aarde
  • Overconsumptie van nieuwe grondstoffen (en schaarste)

Door hergebruik van materialen en producten kunnen we ervoor zorgen dat we schadelijke uitstoot vermijden. Daarmee kan de bouw haar bijdrage leveren aan het mitigeren van de opwarming van de aarde. Tegelijkertijd circuleren grondstoffen eindeloos in de biologische of technologische kringloop waardoor we onze overconsumptie kunnen beteugelen en afval kunnen voorkomen.

In 2016 bestond bijna een kwart van alle producten in de bouwsector uit afval. Sloopafval, afkomstig uit bestaande gebouwen, is hierin nog niet eens meegenomen. Volgens een rapport van de VN uit 2020, is de bouwsector verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De bouw is dus nog verre van circulair.

Nederland volledig circulair in 2050

In 2016 heeft het kabinet de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn. Om dat te bereiken hebben we nog een lange weg te gaan.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kunnen niet snel genoeg gaan; in 2030 moet Nederland al 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken. De stap naar circulair bouwen is dus niet alleen belangrijk, maar zelfs onvermijdelijk.

Het 10R model voor circulair bouwen

Jacqueline Cramer van het Utrecht Sustainability Institute heeft het 10R model voor circulariteit geïntroduceerd. Dit model bestaat uit 10 stappen om tijdens het ontwerpproces van bouwprojecten bewustzijn te creëren over de grondstoffen die worden gebruikt.

1 – Refuse (weigeren)

Produceer alleen als het echt nodig is, met grondstoffen die echt nodig zijn. Worden er grondstoffen gebruikt die onnodig zijn, dan dient er nee gezegd te worden tegen productie.

2 – Reduce (reduceer)

In de circulaire economie staat het voorkomen of reduceren van afval centraal. Dit kan door minder grondstoffen te gebruiken, maar ook door bijvoorbeeld snijafval te verminderen.

Om bouwafval te reduceren moeten zowel het materiaalgebruik als de processen in de bouw geoptimaliseerd worden. Denk aan het gebruik van duurzamere grondstoffen, maar ook aan het gebruik van nieuwe innovaties zoals modulaire bouw of prefab.

3 – Renew (herontwerpen)

In deze context wordt renew gebruikt als ‘herontwerpen’. Tijdens deze stap wordt er vanuit het oogpunt van duurzaamheid gekeken naar het ontwerp. Er wordt onderzocht of er aanpassingen mogelijk zijn die ervoor te zorgen dat het gebouw voor een groter deel uit duurzame materialen bestaat en een lange levensduur krijgt.

4 – Re-use (hergebruik)

Bij circulair bouwen staat het hergebruiken van materialen centraal. Het ultieme doel is om ervoor te zorgen dat vrijwel alle grondstoffen die in een bouwproject toegepast worden hergebruikt worden, maar ook bij nieuwe projecten dient zoveel gebruikgemaakt te worden van bestaande producten en materialen.

5 – Repair (repareren)

In een circulaire economie wordt wat kapot is zoveel mogelijk gerepareerd, waardoor er geen productie van nieuwe grondstoffen nodig is. Dit geldt niet alleen voor consumentenelektronica, ook in de bouw is het zeer lucratief en duurzaam.

6 – Refurbish (renoveren)

Een gebouw renoveren is veel duurzamer dan een geheel nieuw gebouw realiseren. Door bouwmaterialen of bouwmodules op te knappen, kunnen ze naar originele staat (of zelfs beter!) worden teruggebracht waardoor de levensduur wordt verlengd.

 7- Remanufacture (reviseren)

Ook het reviseren van producten is een essentieel onderdeel van circulair bouwen, door van oude producten of onderdelen weer nieuwe producten te maken.

8 – Repurpose (herbestemming)

Herbestemming is het proces waarbij een product of materiaal aan het einde van zijn levensduur wordt genomen en er een nieuwe toepassing voor wordt gevonden. Dit kan de levensduur van een product verlengen, de behoefte aan nieuwe grondstoffen uitstellen en de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat verminderen.

9 – Recycle

Recycling is een van de laatste strategieën om onze impact op het milieu te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Dit helpt om schadelijk afval uit de stortplaatsen te houden en te voorkomen dat vervuiling in de bodem en waterwegen terechtkomt.

Het is bekend dat bouwprojecten een van de grootste bronnen zijn van bouwafval, van gebroken bakstenen tot ongebruikt timmerhout. Door dit bouwafval te recyclen in plaats van op de stortplaats te laten belanden, wordt bouwafval aanzienlijk gereduceerd. Zelfs metaal en glas kunnen gerecycled en hergebruikt worden.

Recycling is een van de laatste stappen van circulariteit omdat het vaak nog veel energie kost om te recyclen en omdat dit vaak gepaard gaat met enig kwaliteitsverlies.

10 – Recover (herwinnen)

De allerlaatste strategie is het winnen van energie uit de verbranding van grondstoffen.

Hoe meet je de milieubelasting van circulair bouwen?

Om de milieu-impact van een bouwmethode te meten zijn er meerdere methodes die inzicht bieden in de milieubelasting van de gebruikte materialen.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De MPG is een objectief hulpmiddel dat aangeeft wat de milieubelasting is van de materialen die gebruikt worden om een bouwproject te realiseren. Hoe lager de MPG, des te duurzamer het materiaalgebruik.

Hoe werkt het berekenen van de MPG?

Om te bepalen wat de milieubelasting is van een materiaal, wordt er door een hiervoor gekwalificeerde persoon een LevensCyclusAnalyse (LCA) gemaakt. Uit deze analyse worden elf indicatoren voor de milieubelasting van een product voortgebracht. Uiteindelijk krijgen deze indicatoren slechts één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product (bijvoorbeeld kg of m²).

De kenmerken van de verschillende materialen uit de LevensCyclusAnalyse wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Hierdoor hoeft er niet voor ieder product of materiaal een nieuwe analyse uitgevoerd te worden.

De MPG van een gebouw berekenen

De MPG van een gebouw wordt berekend door de schaduwkosten van alle gebruikte materialen van een gebouw te berekenen en terug te delen door het totale vloeroppervlak en de technische levensduur van een gegeven functie (bijvoorbeeld woningbouw). De MPG wordt dus uitgedrukt in schaduwkosten per vierkante meter Bruto-vloeroppervlakte (BVO) per jaar.

De levensduur van materialen

De MPG geeft inzicht in de milieubelasting van de materialen die gebruikt worden voor het realiseren van een gebouw. Materialen hebben echter ook onderhoud nodig en moeten soms zelfs volledig vervangen worden.

Zachtere houtsoorten zijn bijvoorbeeld sneller aan vervanging toe dan harde houtsoorten. Maar een materiaal met een lange levensduur heeft niet per definitie een lagere belasting voor het milieu. De totale milieubelasting is afhankelijk van onder andere het ontwerp, het productieproces, het gebruik, het onderhoud en het einde-levensduur scenario.

De vier fases in circulair bouwen

Er zijn vier verschillende fases in circulair bouwen. IGG streeft ernaar zo vroeg mogelijk bij het bouwproces betrokken te zijn om een zo groot mogelijke impact te maken. We zetten de fases op een rij:

Fase 1: De ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt er gestart met een analyse van beschikbare materialen uit de biologische kringloop (biobased materialen) en de technologische kringloop (urban mining). Door het ontwerp af te stemmen op beschikbare materialen en producten, kunnen nieuwe materialen zo veel mogelijk worden voorkomen. Ook wordt hier alvast nagedacht over het demonteren van gebouwelementen bij einde-levensduur. Zo wordt ook de verschillende levensduur van gebouwverschillen meegenomen.

Fase 2: De Bouwfase

Tijdens de bouwfase worden elementen zoveel mogelijk in een gecontroleerde omgeving (lees: een fabriek) gemaakt om schadelijke uitstoot en overlast op de bouwplaats te minimaliseren. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van emissievrij transport en bouwplaatsmaterieel.  Op de bouwplaats wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van materialen (zoals PUR) die schadelijk zijn voor het milieu en tegelijkertijd een negatieve invloed hebben op de losmaakbaarheid van het gebouw

Fase 3: De gebruiksfase

Omdat producten zijn ontworpen met het oog op toekomstig onderhoud en vervanging, zijn deze gemakkelijk uit het gebouw te halen indien nodig. Zo wordt wederom afval voorkomen en is het gebouw aanpasbaar aan de wensen van de toekomstige eindgebruikers en gebouweigenaren. Bouwproducten die uit het gebouw worden gehaald, vertegenwoordigen een zekere restwaarde. Dit in tegenstelling tot de traditionele bouw.

Fase 4: Het einde van de gebruiksfase

Na de gebruiksfase is het eind van de levensduur op gebouwniveau bereikt. Idealiter kunnen alle gebruikte grondstoffen en producten weer terugvloeien naar de biologische en/of technologische kringloop. Traditionele sloopbudgetten kunnen worden geschrapt omdat materialen – ook bij einde-levensduur – nog een restwaarde vertegenwoordigen. Dat betekent ook dat we gebouwen niet meer hoeven af te schrijven naar nul, maar naar diezelfde restwaarde.

Meer weten over de mogelijkheden van circulair bouwen?

Om ervoor te zorgen dat de bouwsector een duurzame sector wordt, is het essentieel dat we onze grondstoffen zorgvuldig inzetten en hoogwaardig hergebruiken. Afval wordt op deze manier de grondstof voor nieuwe bouwprojecten. We verspillen geen grondstoffen meer en sparen het milieu. Iedere uitgegeven euro heeft een zekere milieu-impact. Wilt u hier inzicht in hebben? Of samen met IGG uw milieu voetafdruk verkleinen?

Wij helpen u graag bij het ontdekken van de mogelijkheden. Neem vandaag nog contact op.

Modulair bouwen: snel, betaalbaar en duurzaam

Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij losse bouwmodules op de bouwlocatie als LEGO worden samengevoegd om een gebouw te realiseren. De modules worden in een fabriek geproduceerd. Hierdoor kan er snel, betaalbaar en duurzaam gebouwd worden.

In Nederland is er een woningtekort. Er moeten tot 2030 bijna één miljoen woningen worden gebouwd om te voldoen aan de stijgende behoefte aan woningen. Daarnaast is slechts meer bouwen niet voldoende; de bouw moet ook verduurzamen om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Ten slotte moeten woningen ook betaalbaar gerealiseerd worden. Om deze ambitieuze doelen te bereiken moet de bouw snel innoveren en nieuwe ontwikkelingen omarmen. Kan modulaire bouw een oplossing bieden voor deze uitdagingen?

De ontwikkeling van modulair bouwen in de afgelopen decennia

Modulaire constructie omvat het produceren van standaard componenten van een structuur in een fabriek. Dit wordt ook wel prefabricatie genoemd.

In het verleden is modulair bouwen tijdelijk een kosteneffectieve optie geweest na de Tweede Wereldoorlog, omdat er een grote behoefte was aan snelle constructie en er een tekort was aan staal en arbeidskrachten. Toen vraag en aanbod weer stabiliseerden nam de populariteit van modulaire bouw weer af. Na de instorting van een gebouw in Groot-Brittannië in 1968 werd de veiligheid van geprefabriceerde gebouwen bovendien sterk in twijfel getrokken. Dit terwijl modulair bouwen als bouwmethode los staat van de veiligheid van een gebouw.

De ontwikkelingen in de markt hebben de afgelopen decennia echter niet stilgestaan. Tegenwoordig is modulaire constructie weer een opmars aan het maken, en deze keer is deze bouwmethode hier om te blijven. Modulair bouwen is volwassen geworden, met nieuwe digitale tools die het oneindig eenvoudiger maken om voorstellen te maken voor modulaire constructies, gevarieerde materiaalkeuzes en een consistent hogere kwaliteit dan bij traditioneel bouwen.

Content Interlace modulair bouwen

Waarom kiezen voor modulair bouwen?

Dat modulair bouwen steeds vaker gebruikt wordt, is niet zonder reden; deze vorm van bouwen heeft meer voordelen dan nadelen en kan een oplossing bieden voor veel uitdagingen waar de bouw mee te maken heeft.

Sneller en kosteneffectief bouwen

Een van de grootste voordelen voor modulair bouwen is dat je sneller kan bouwen. De modules worden in een fabriek geproduceerd, waardoor de productiviteit vele malen hoger is dan op een bouwplaats. De meest vergevorderde fabrieken zijn zelfs al uitgerust met robots in plaats van mensen. Alle faciliteiten worden in de fabriek al ingebouwd, van elektriciteitsaansluitingen tot aan sanitaire voorzieningen. Machines kunnen een groot deel van het werk verzorgen, waardoor er minder personeel nodig is. Bovendien hebben weersomstandigheden veel minder invloed op het productieproces, omdat er in een fabriek geproduceerd wordt.

Doordat modulair bouwen uit veel repetitieve processen bestaat, is het proces eenvoudig te stroomlijnen en te robotiseren, in tegenstelling tot traditionele bouw. Hiermee worden bouwfouten vermeden. De soms loodzware omstandigheden op de bouwplaats bij traditionele bouw gaan juist gepaard met bouwfouten, die kunnen oplopen tot 5 procent van de bouwkosten.

Vaak hoeven de modules enkel geïnstalleerd te worden. De tijdswinst kan daarmee oplopen tot wel 50 procent. De modules kunnen geheel naar wens gemaakt worden om er een eigen karakter aan te geven, maar toch snel opgeleverd worden door het modulaire karakter.

Hierdoor kan de productie van de woningen omhoog en blijft de kwaliteit toch gewaarborgd. Want de modules zijn een bewezen concept en hoog van kwaliteit.

Duurzaamheid

Modulair bouwen is niet alleen snel, maar het is ook een duurzame manier om te bouwen. De traditionele bouw is een van de meest vervuilende industrieën.

Bij het produceren van modules wordt tot wel 80 procent minder afval geproduceerd dan bij traditionele bouw en bovendien wordt dit afval gerecycled. Daarnaast worden er voor modulaire bouw standaardmaten gebruikt, waardoor de materialen in de toekomst makkelijker hergebruikt worden.

Bij modulair bouwen heeft de omgeving veel minder te leiden onder de bouwwerkzaamheden, omdat er niet lokaal wordt geproduceerd. Dit is fijn voor zowel omwonenden als de natuur. De geluidsoverlast en de uitstoot wordt door een combinatie van circulair en modulair bouwen beperkt gehouden.

Ook is er veel minder transport nodig voor modulaire bouw ten opzichte van traditionele bouw. De voertuigbewegingen dalen met 80 à 90 procent. Dit beperkt de uitstoot van CO₂ en stikstof significant.

Kwaliteit

Bij industrialisatie wordt er steeds verder geoptimaliseerd, waardoor de kwaliteit van de opgeleverde modules steeds hoger wordt. Dit is mogelijk omdat de modules gemaakt worden volgens standaarden en er niet telkens een nieuw gebouw ontwikkeld hoeft te worden met unieke uitdagingen.

Doordat het gros van de productie in een fabrieksomgeving worden voltooid, kunnen de ideale omstandigheden worden gecreëerd voor het realiseren van de modules. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van de opgeleverde modules en het uiteindelijke eindproduct.

De nadelen van modulair bouwen

Ondanks de vele voordelen zitten er ook nadelen aan modulair bouwen. Daardoor is deze bouwmethodiek niet voor ieder bouwproject de meest voor de hand liggende keuze. Sommige van deze nadelen kunnen ook gezien worden als vooroordelen. Evengoed zullen ook die vooroordelen overwonnen moeten worden voor modulair bouwen de voorkeur krijgt boven traditioneel bouwen.

Modulair bouwen heeft nog geen goed imago

Hoewel modulair bouwen allang niet meer hetzelfde is als decennia geleden, heeft het nog altijd geen goed imago. Veel mensen denken nog steeds dat modulair bouwen van ondergeschikte kwaliteit is en dat er geen mooi ontwerp kan voortvloeien uit een gebouw dat uit modules bestaat.

Minder architectonische vrijheid

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het zeker mogelijk om een modulair gebouw een uniek innerlijk en uiterlijk te geven. Er zijn echter ook voorbeelden waarin modules zonder enige variatie worden gerealiseerd (mogelijk om kosten te drukken tot een minimum) en dan wordt automatisch een concessie gedaan aan de architectonische vrijheid.

Vaak heb je bij modules te maken met vierkante of rechthoekige vormen. Door een architect aan te sluiten op een project waarbij modulair gebouwd wordt, kun je natuurlijk zorgen voor een creatievere insteek. Binnen modulaire bouw is de architect echter wel gebonden aan de restricties vanuit de productiefaciliteit. Deze beperking geldt niet als de architect met een wit vel papier begint te schetsen.

Het transport van de modules

Bij traditionele bouw komt meer transport kijken. Maar het transport voor modulaire bouw is wel intensiever dan zijn traditionele variant. De module wordt namelijk in zijn geheel vervoerd naar de eindlocatie. Dit kan in sommige gevallen kortstondige verkeersproblemen veroorzaken.

De modules worden just-in-time geleverd, waardoor goed worden nagedacht over de volgorde van produceren. De eerste module die uit de fabriek komt, moet ook de eerste module zijn die op de bouwplaats aankomt. Qua logistiek is modulair bouwen daarom kritischer dan bij traditioneel bouwen.

Modulair bouwen en de uitdaging van industrialisering

Bij modulaire bouw worden standaardelementen geproduceerd in een off-site fabriek, waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van robots. Modulaire bouw is dus heel goed te industrialiseren, maar er is nog een lange weg te gaan voordat bouwbedrijven overstag gaan.

Bouwbedrijven beschikken tegenwoordig nog over relatief weinig machines en andere belangrijke middelen om de transitie naar een geïndustrialiseerde industrie te faciliteren.

De uitdaging voor bouwbedrijven zit in de volatiele markt en de financiële flexibiliteit die zij nodig hebben. Machines en een fabriekshal vergen flinke investeringen die de vaste kosten doen stijgen en de continuïteit van deze bedrijven in gevaar kan brengen.

En hoewel er nu veel extra woningen gebouwd moeten worden om aan de stijgende woningbehoefte te voldoen, is de verwachting dat de benodigde nieuwbouw in de komende decennia zal afnemen. Met deze dalende vraag krijgt de bouw te maken met een krimpmarkt, waardoor bouwbedrijven terughoudend zijn in het investeren in machines en materialen die pas op lange termijn worden terugverdiend.

Industrialisatie van de bouw is niet eenvoudig, maar wel onvermijdelijk

Toch zal de bouw overstag moeten gaan. De huidige bouwprijzen zijn in de afgelopen jaren met zo’n 7 à 8 procent gestegen per jaar, waardoor de business case van bouwprojecten verder onder druk komt te staan. Het huidige verdienmodel is dus niet houdbaar meer.

De grootste uitdaging voor de bouw is een tekort aan werknemers. Iedere bouwcrisis zorgt voor een verdere leegloop. Trekt de markt weer aan, dan blijft de bouwbranche zitten met een tekort aan mankracht. Doordat we nu meerdere van deze cycli hebben gehad, is het aantal werknemers in de bouw dermate gereduceerd dat er grote tekorten zijn ontstaan.

Met standaardisering en robotisering kan het tekort aan werknemers voor een groot deel worden opgevangen. Kortom, modulair bouwen heeft de onbetwiste toekomst, maar deze komt niet zonder unieke uitdagingen.

De rol van overheden en opdrachtgevers bij modulair bouwen

De verantwoordelijkheid om modulair bouwen op te schalen kan niet enkel bij bouwbedrijven gelegd worden; ook overheden en opdrachtgevers dragen een belangrijke rol in het proces. Wat kunnen zij doen om het industrialiseren van de bouw te stimuleren?

Overheden: anticyclisch woningbouwbeleid

De volatiliteit van de bouwmarkt is een groot probleem voor de branche. Een volatiele markt biedt bovendien nooit een gunstige voedingsbodem voor investeringen. Als de overheid een anticyclisch woningbeleid voert, dan geeft dit bouwpartijen meer zekerheid om de benodigde investeringen te doen om modulair bouwen een impuls te geven. De overheden, maar ook woningcorporaties en ontwikkelaars, kunnen modulaire bouwers continuïteit bieden voor hun productielijn.

Opdrachtgevers: bouwbedrijven laten ontwerpen

Modulair bouwen vergt een andere aanpak. Normaliter wordt eerst een architect gevraagd om een gebouw vorm te geven. In de praktijk betekent dit dat iedere woning en ieder gebouw maatwerk is, waarbij het wiel telkens opnieuw uitgevonden dient te worden. Deze aanpak maakt modulair bouwen onmogelijk.

Door bouwbedrijven zelf concepten te laten ontwerpen of te betrekken bij het ontwerpproces is er veel meer mogelijk op het gebied van industrialisatie. Dit zorgt ervoor dat zij efficiënter kunnen bouwen volgens gestandaardiseerde methodes, met als gevolg snellere en kosteneffectieve productie. De architect heeft bij modulaire bouw nog steeds een prominente rol. Die kan de modules namelijk optimaal configureren tot een uniek gebouw met prestaties die aansluiten bij de vraag van de opdrachtgever. Daarnaast helpt de architect bij de doorontwikkeling van het concept.

Innovatief design en modulair bouwen: voorbeelden uit de praktijk

Bij modulair bouwen denkt men al gauw aan saaie gebouwen waarbij creativiteit volledig is losgelaten omwille van efficiëntie. Deels is dit begrijpelijk, want vaak is een modulair gebouw ook minder uitgesproken dan een maatwerk project.

De onderstaande voorbeelden bewijzen echter dat modulair bouwen niet saai hoeft te zijn en dat er voor architecten juist een mooie uitdaging ligt om hun kennis en kunde hierop toe te passen.

Het Farmhouse concept van Precht

Het Farmhouse concept van Precht

Afbeelding: lifestyleasia.com

Architectuurstudio Precht heeft een innovatieve manier bedacht om modulaire huisvesting mogelijk te maken waarin bewoners hun eigen voedsel kunnen gebouwen in verticale moestuinen. Dit concept zou stadsbewoners meer bewust moeten maken van voedselproductie en het feit dat transportatie van voedsel tot steeds meer schade leidt aan de omgeving.

Door geprefabriceerde A-frame modules van CLT (Cross Laminated Timber) te stapelen kunnen er flexibele woonruimtes gerealiseerd worden. Dit heeft niet alleen als voordeel dat het betaalbaarder is dan andere bouwmaterialen, maar ook dat het CO₂ positief is, omdat CO₂ wordt opgeslagen in de bomen die in het gebouw ruim aanwezig zijn.

The interlace van RSP Architects Planners Engineers en OMA

The interlace van RSP Architects Planners Engineers en OMA

Afbeelding: architizer.com 

Voor dit project in Singapore namen de architecten geen genoegen met ongeïnspireerde designs en oneindige hoogbouw. Het gebouw met 31 appartementen bestaat uit acht verschillende compartimenten en binnenruimtes. Het wooncomplex heeft door zijn unieke rotaties een speelsere opzet dan het gemiddelde modulaire gebouw en biedt zelfs meerdere dakterrassen met volledige tuinen.

CeCuco van Noa* network of architecture met driehoekige modules

Afbeelding: archdaily.com 

Bij modulair bouwen staan vierkante en rechthoekige vormen vaak centraal, maar dit is niet altijd het geval. Noa heeft met zijn prototype geherdefinieerd hoever een architect kan gaan met modulaire designs.

Met onder andere ruimte voor beschutting voor natuurlijke koeling, openingen in verschillende richtingen voor goede ventilatie, een natuurlijk zwembad en zonnepanelen is het een prachtig voorbeeld van creativiteit en bouwen in balans met natuur.

Modulair bouwen heeft de toekomst

In de nadere toekomst zal de productie van modulair bouwen stevig worden opgeschroefd. In 2020 zijn er al 10.000 woningen gerealiseerd, maar dit is nog niet voldoende. Door de investeringen die nu gemaakt worden in de bouwsector, zal dit aantal naar verwachting oplopen tot wel 40.000 in 2025.

Met modulaire bouw kunnen de kosten van het bouwproces met zo’n 20 procent verlaagd worden en kan de snelheid verhoogd worden met maximaal 50 procent. Een aanzienlijk verschil.

Meer weten over modulair bouwen? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van modulair bouwen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en helpen u graag bij het doorberekenen van de kosten en baten van deze bouwmethodiek voor uw project.