De drie pijlers van interactief kostenmanagement

Al sinds 1988 specialiseert IGG Bouweconomie zich als onafhankelijk adviesbureau in bouwadvies, cost engineering en kostenbeheersing. Sinds die tijd is kostenmanagement in de bouw flink veranderd.

IGG heeft altijd vooraan gestaan en de innovaties op het gebied van kostenmanagement in de bouw gestimuleerd en geïnitieerd. De nieuwste innovatie uit de koker van IGG is interactief kostenmanagement, de volgende stap voor meer inzicht in de kosten voor bouwprojecten.

We vertellen u graag meer over de visie van IGG op het gebied van interactief kostenmanagement.

 

Van reactief en proactief naar interactief kostenmanagement

De bouwsector heeft bouwprojecten gedurende een lange periode reactief beheerd. Bouwspecialisten kregen een set met tekeningen doorgestuurd en daar konden de bouwspecialisten vervolgens advies op geven.

Later zijn veel adviesbureaus overgestapt op proactief kostenmanagement. Dit houdt in dat adviseurs betrokken zijn bij het ontwerpteam en hen sturen om het kostentechnisch binnen budget te houden.

Met de volgende stap bewegen we naar interactief kostenmanagement: live meekijken en adviezen koppelen aan alle modellen en ontwerpen om real-time inzicht te krijgen in wat wijzigingen in het ontwerp gaan doen. Dit beslaat meer dan alleen de bouwkosten, maar ook exploitatiekosten, levenscycluskosten, duurzaamheidswensen, risico’s en GPR-scores.

Zo bent u minder tijd kwijt aan kosten berekenen en kunt u meer tijd steken in het optimaliseren en adviseren over het ontwerp.

 

De drie pijlers van interactief kostenmanagement

Data

Data is een van de belangrijkste pijlers van interactief kostenmanagement. Op het gebied van data is IGG een innovator in de markt. Met bouwkosten.nl in zijn portfolio is IGG namelijk dataleverancier van Nederland, waardoor wij de kosten voor het maken van begroting, calculaties en taxaties als geen ander kunnen berekenen.

Advies

Bij interactief kostenmanagement zijn goede adviseurs nog steeds essentieel. Data kan goed personeel niet vervangen, maar het geeft specialisten wel het volledige beeld waarmee zij de juiste sturing kunnen geven aan een project.

Modellen

Het maken van goed opgezette 3D-modellen, ontwerpmodellen en rekenmodellen is de toekomst van interactief kostenmanagement. Deze geven de mogelijkheid om bouwprojecten sneller te ontwerpen, te visualiseren en de impact van ontwerpwijzigingen in kaart te brengen.

Real-time inzicht

Deze drie dingen moeten met elkaar gekoppeld worden, zodat u uiteindelijk real-time inzicht krijgt in alles wat te maken heeft met de kosten en het ontwerp.

 

Op ieder moment actueel inzicht in de status van jouw bouwproject

Om interactief kostenmanagement succesvol te implementeren gaat IGG één centrale database met kosteninformatie laten opbouwen waar alles in zit, zodat deze geschikt is voor het verwerken in adviezen, voorspellingen en conjunctuur.

Wij bouwen en koppelen de database aan de modellen zodat er op twee manieren gebruikgemaakt kan worden van de data:

  1. Advies uitbrengen

Wanneer IGG een bouwproject mag ondersteunen, wordt er een advies uitgebracht en geanalyseerd hoe de markt in elkaar zit. Hoe zit de conjunctuur in elkaar en wat zijn de verschillen? Deze informatie wijkt altijd iets af van het daadwerkelijke getal dat met de aannemer wordt afgesproken. Vanuit dit advies kunnen wij het verschil terugkoppelen en onze database op die manier verbeteren.

  1. Proactieve ontwikkeling van de data

IGG wacht niet op een bouwproject om zijn data te verbeteren, maar doet dat proactief. We volgen continu de wet- en regelgeving op het gebied van de bouw en andere informatie die relevant is om onze bouwprojecten zo efficiënt mogelijk te kunnen begeleiden, zoals de prijzen van alle bouwmaterialen.

De informatie die we aan beide kanten opdoen, zorgt voor een continue verbetering van de database:

 

Continue updates overzicht

 

Niet alleen de realisatiekosten, maar de gehele levenscyclus inzichtelijk

Momenteel is IGG vooral tijdens de ontwerpfase betrokken bij het bouwproject. We berekenen meestal de kosten door van de volgende fase, de realisatiekosten. Uiteindelijk is het onze visie om de kosten voor een gebouw over de gehele levenscyclus inzichtelijk te maken.

interactieve kostenmanager

Daarom zijn werken we aan een centraal dashboard, waarbij alle consequenties direct zichtbaar zijn. In dit dashboard ziet u alle trends, ontwikkelingen, opmerkingen en voorspellingen.

Bovendien kunt u in het dashboard eenvoudig doorklikken op onder andere het bouwkosten-niveau, investeringskosten-niveau en exploitatiekosten-niveau. Op deze manier volgt u alle ontwikkelingen op de voet. Of het nu een ontwerpwijziging is of een externe factor, alle informatie is direct inzichtelijk.

Het is dan ook van groot belang dat niet alleen de interne factoren inzichtelijk zijn, zoals een ontwerpwijziging, maar ook de externe factoren, zoals de kosten van grondstoffen. Als een gebouw plotseling 10% duurder wordt, is het ook direct inzichtelijk waarom dit zo is, bijvoorbeeld doordat de staalkosten zijn gestegen.

Interactief kostenmanagement geeft dus het ultieme overzicht, waarmee real-time optimale sturing kan worden geboden aan bouwprojecten.

 

De interactie kostenmanager inrichten

Het uiteindelijke doel van IGG is om naar een interactieve kostenmanager toe te werken en real-time inzicht in de kosten van een bouwproject te bieden. Zodra er iets wijzigt in het model op de computer, dient ook de begroting direct aangepast te worden, zodat er direct advies geboden kan worden over de nieuwe situatie.

interactieve kostenmanager

Doordat wij real-time inzicht kunnen bieden over iedere designwijziging of aanpassing binnen het bouwproject, is het ook mogelijk om tijdens vergadering over de ontwerpen direct de consequenties van alternatieve designkeuzes inzichtelijk te maken. Zo wordt het budget van de opdrachtgever ook optimaal besteed.

 

Partnership met BIMcap

Om onze klanten te voorzien van de beste ontwerp- en 3D-modellen, heeft IGG een partnership met BIMcap. Uiteindelijk is het doel om aan de BIM-modellen ook kosten en advies te koppelen. Daardoor krijgen we met onze 3D-modellen altijd goed inzicht in de schaal van een project.

 

Waarom kiezen voor IGG?

Als het gaat om kostenmanagement, dan is IGG de partij om mee samen te werken voor jouw bouwklus. Op jaarbasis verzorgen wij tussen de 250 en 300 projecten per jaar, met een speciaal team dat de markt op de voet volgt.

IGG haalt niet alleen informatie op, maar analyseert ook wat de markt gaat doen. Bovendien publiceren we over de kosten en hebben we door onze enorme database veel actuele informatie op verschillende niveaus. Het koppelen van de data is onze volgende stap, waardoor we kostenmanagement in de bouw uiteindelijk interactief en real-time zullen maken.

 

Ontdek wat IGG voor jouw bouwproject kan betekenen

Bent u benieuwd wat IGG voor jouw bouwproject kan betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Circulair bouwen: de mogelijkheden op een rij

Bij circulair bouwen wordt gestreefd naar een gesloten kringloop van materialen zodat geen afval meer bestaat. Hierbij worden gebouwdelen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt na einde-levensduur. Er gaan bij deze manier van bouwen dus (in theorie) geen waardevolle grondstoffen meer verloren.

Momenteel is de bouw een industrie waar nog veel verspilling voorkomt. Daarom is een grondstoffentransitie benodigd naar een circulaire bouweconomie. De oplossing is om volgens de principes van circulair bouwen te werk te gaan.

In dit artikel verkennen we de verschillende opties voor circulair bouwen, nu en in de toekomst.

Waarom circulair bouwen?

Twee grote uitdagingen waar we in onze huidige maatschappij mee te maken hebben zijn:

  • De opwarming van de aarde
  • Overconsumptie van nieuwe grondstoffen (en schaarste)

Door hergebruik van materialen en producten kunnen we ervoor zorgen dat we schadelijke uitstoot vermijden. Daarmee kan de bouw haar bijdrage leveren aan het mitigeren van de opwarming van de aarde. Tegelijkertijd circuleren grondstoffen eindeloos in de biologische of technologische kringloop waardoor we onze overconsumptie kunnen beteugelen en afval kunnen voorkomen.

In 2016 bestond bijna een kwart van alle producten in de bouwsector uit afval. Sloopafval, afkomstig uit bestaande gebouwen, is hierin nog niet eens meegenomen. Volgens een rapport van de VN uit 2020, is de bouwsector verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De bouw is dus nog verre van circulair.

Nederland volledig circulair in 2050

In 2016 heeft het kabinet de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn. Om dat te bereiken hebben we nog een lange weg te gaan.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kunnen niet snel genoeg gaan; in 2030 moet Nederland al 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken. De stap naar circulair bouwen is dus niet alleen belangrijk, maar zelfs onvermijdelijk.

Het 10R model voor circulair bouwen

Jacqueline Cramer van het Utrecht Sustainability Institute heeft het 10R model voor circulariteit geïntroduceerd. Dit model bestaat uit 10 stappen om tijdens het ontwerpproces van bouwprojecten bewustzijn te creëren over de grondstoffen die worden gebruikt.

1 – Refuse (weigeren)

Produceer alleen als het echt nodig is, met grondstoffen die echt nodig zijn. Worden er grondstoffen gebruikt die onnodig zijn, dan dient er nee gezegd te worden tegen productie.

2 – Reduce (reduceer)

In de circulaire economie staat het voorkomen of reduceren van afval centraal. Dit kan door minder grondstoffen te gebruiken, maar ook door bijvoorbeeld snijafval te verminderen.

Om bouwafval te reduceren moeten zowel het materiaalgebruik als de processen in de bouw geoptimaliseerd worden. Denk aan het gebruik van duurzamere grondstoffen, maar ook aan het gebruik van nieuwe innovaties zoals modulaire bouw of prefab.

3 – Renew (herontwerpen)

In deze context wordt renew gebruikt als ‘herontwerpen’. Tijdens deze stap wordt er vanuit het oogpunt van duurzaamheid gekeken naar het ontwerp. Er wordt onderzocht of er aanpassingen mogelijk zijn die ervoor te zorgen dat het gebouw voor een groter deel uit duurzame materialen bestaat en een lange levensduur krijgt.

4 – Re-use (hergebruik)

Bij circulair bouwen staat het hergebruiken van materialen centraal. Het ultieme doel is om ervoor te zorgen dat vrijwel alle grondstoffen die in een bouwproject toegepast worden hergebruikt worden, maar ook bij nieuwe projecten dient zoveel gebruikgemaakt te worden van bestaande producten en materialen.

5 – Repair (repareren)

In een circulaire economie wordt wat kapot is zoveel mogelijk gerepareerd, waardoor er geen productie van nieuwe grondstoffen nodig is. Dit geldt niet alleen voor consumentenelektronica, ook in de bouw is het zeer lucratief en duurzaam.

6 – Refurbish (renoveren)

Een gebouw renoveren is veel duurzamer dan een geheel nieuw gebouw realiseren. Door bouwmaterialen of bouwmodules op te knappen, kunnen ze naar originele staat (of zelfs beter!) worden teruggebracht waardoor de levensduur wordt verlengd.

 7- Remanufacture (reviseren)

Ook het reviseren van producten is een essentieel onderdeel van circulair bouwen, door van oude producten of onderdelen weer nieuwe producten te maken.

8 – Repurpose (herbestemming)

Herbestemming is het proces waarbij een product of materiaal aan het einde van zijn levensduur wordt genomen en er een nieuwe toepassing voor wordt gevonden. Dit kan de levensduur van een product verlengen, de behoefte aan nieuwe grondstoffen uitstellen en de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat verminderen.

9 – Recycle

Recycling is een van de laatste strategieën om onze impact op het milieu te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Dit helpt om schadelijk afval uit de stortplaatsen te houden en te voorkomen dat vervuiling in de bodem en waterwegen terechtkomt.

Het is bekend dat bouwprojecten een van de grootste bronnen zijn van bouwafval, van gebroken bakstenen tot ongebruikt timmerhout. Door dit bouwafval te recyclen in plaats van op de stortplaats te laten belanden, wordt bouwafval aanzienlijk gereduceerd. Zelfs metaal en glas kunnen gerecycled en hergebruikt worden.

Recycling is een van de laatste stappen van circulariteit omdat het vaak nog veel energie kost om te recyclen en omdat dit vaak gepaard gaat met enig kwaliteitsverlies.

10 – Recover (herwinnen)

De allerlaatste strategie is het winnen van energie uit de verbranding van grondstoffen.

Hoe meet je de milieubelasting van circulair bouwen?

Om de milieu-impact van een bouwmethode te meten zijn er meerdere methodes die inzicht bieden in de milieubelasting van de gebruikte materialen.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De MPG is een objectief hulpmiddel dat aangeeft wat de milieubelasting is van de materialen die gebruikt worden om een bouwproject te realiseren. Hoe lager de MPG, des te duurzamer het materiaalgebruik.

Hoe werkt het berekenen van de MPG?

Om te bepalen wat de milieubelasting is van een materiaal, wordt er door een hiervoor gekwalificeerde persoon een LevensCyclusAnalyse (LCA) gemaakt. Uit deze analyse worden elf indicatoren voor de milieubelasting van een product voortgebracht. Uiteindelijk krijgen deze indicatoren slechts één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product (bijvoorbeeld kg of m²).

De kenmerken van de verschillende materialen uit de LevensCyclusAnalyse wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Hierdoor hoeft er niet voor ieder product of materiaal een nieuwe analyse uitgevoerd te worden.

De MPG van een gebouw berekenen

De MPG van een gebouw wordt berekend door de schaduwkosten van alle gebruikte materialen van een gebouw te berekenen en terug te delen door het totale vloeroppervlak en de technische levensduur van een gegeven functie (bijvoorbeeld woningbouw). De MPG wordt dus uitgedrukt in schaduwkosten per vierkante meter Bruto-vloeroppervlakte (BVO) per jaar.

De levensduur van materialen

De MPG geeft inzicht in de milieubelasting van de materialen die gebruikt worden voor het realiseren van een gebouw. Materialen hebben echter ook onderhoud nodig en moeten soms zelfs volledig vervangen worden.

Zachtere houtsoorten zijn bijvoorbeeld sneller aan vervanging toe dan harde houtsoorten. Maar een materiaal met een lange levensduur heeft niet per definitie een lagere belasting voor het milieu. De totale milieubelasting is afhankelijk van onder andere het ontwerp, het productieproces, het gebruik, het onderhoud en het einde-levensduur scenario.

De vier fases in circulair bouwen

Er zijn vier verschillende fases in circulair bouwen. IGG streeft ernaar zo vroeg mogelijk bij het bouwproces betrokken te zijn om een zo groot mogelijke impact te maken. We zetten de fases op een rij:

Fase 1: De ontwerpfase

In de ontwerpfase wordt er gestart met een analyse van beschikbare materialen uit de biologische kringloop (biobased materialen) en de technologische kringloop (urban mining). Door het ontwerp af te stemmen op beschikbare materialen en producten, kunnen nieuwe materialen zo veel mogelijk worden voorkomen. Ook wordt hier alvast nagedacht over het demonteren van gebouwelementen bij einde-levensduur. Zo wordt ook de verschillende levensduur van gebouwverschillen meegenomen.

Fase 2: De Bouwfase

Tijdens de bouwfase worden elementen zoveel mogelijk in een gecontroleerde omgeving (lees: een fabriek) gemaakt om schadelijke uitstoot en overlast op de bouwplaats te minimaliseren. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van emissievrij transport en bouwplaatsmaterieel.  Op de bouwplaats wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van materialen (zoals PUR) die schadelijk zijn voor het milieu en tegelijkertijd een negatieve invloed hebben op de losmaakbaarheid van het gebouw

Fase 3: De gebruiksfase

Omdat producten zijn ontworpen met het oog op toekomstig onderhoud en vervanging, zijn deze gemakkelijk uit het gebouw te halen indien nodig. Zo wordt wederom afval voorkomen en is het gebouw aanpasbaar aan de wensen van de toekomstige eindgebruikers en gebouweigenaren. Bouwproducten die uit het gebouw worden gehaald, vertegenwoordigen een zekere restwaarde. Dit in tegenstelling tot de traditionele bouw.

Fase 4: Het einde van de gebruiksfase

Na de gebruiksfase is het eind van de levensduur op gebouwniveau bereikt. Idealiter kunnen alle gebruikte grondstoffen en producten weer terugvloeien naar de biologische en/of technologische kringloop. Traditionele sloopbudgetten kunnen worden geschrapt omdat materialen – ook bij einde-levensduur – nog een restwaarde vertegenwoordigen. Dat betekent ook dat we gebouwen niet meer hoeven af te schrijven naar nul, maar naar diezelfde restwaarde.

Meer weten over de mogelijkheden van circulair bouwen?

Om ervoor te zorgen dat de bouwsector een duurzame sector wordt, is het essentieel dat we onze grondstoffen zorgvuldig inzetten en hoogwaardig hergebruiken. Afval wordt op deze manier de grondstof voor nieuwe bouwprojecten. We verspillen geen grondstoffen meer en sparen het milieu. Iedere uitgegeven euro heeft een zekere milieu-impact. Wilt u hier inzicht in hebben? Of samen met IGG uw milieu voetafdruk verkleinen?

Wij helpen u graag bij het ontdekken van de mogelijkheden. Neem vandaag nog contact op.

VG Visie Zomereditie Werken & Logistiek

IGG Bouweconomie komt met Interactief kostenmangement

IGG Bouweconomie specialiseert zich sinds 1988 als onafhankelijk adviesbureau in bouwadvies, cost engineering en kostenbeheersing. In alle bouwvelden; utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en civiele techniek. IGG zet nu een nieuwe stap, met de ontwikkeling van een nieuwe tool en werkwijze, een werkelijk interactieve kostenmanager. Data is hierin een essentieel onderdeel, IGG zet hier zwaar op in. We spreken met directeur/eigenaar Arno Vonk over oplopende bouwkosten en inzicht verwerven in de prijsvorming van een bouwproject.

Lees de rest van het interview hier VG Visie Zomereditie Werken & Logistiek

 VG Visie Zomereditie Werken & Logistiek