GWWkosten.nl: dé kostendatabase voor de infrasector

In de bouwsector is het cruciaal om snel en nauwkeurig de kosten van een project te kunnen ramen. Het vinden van accurate en up-to-date kostengegevens kan een uitdaging zijn binnen de infrasector. Daarom is GWWkosten.nl, als de meest uitgebreide en betrouwbare kostendatabase voor de infrasector in Nederland, een onmisbare tool voor professionals in de infrasector.

GWWkosten.nl, onderdeel van de IGG Groep, verzamelt al meer dan zestig jaar kostengegevens voor grond-, weg- en waterbouw en is de meest betrouwbare kostendatabase voor de infrasector in Nederland. De tool levert actuele, onafhankelijke en onderbouwde kostengegevens die verzameld en getoetst worden door een team van ervaren vakredacteuren. Hiermee kunnen offertes, ontwerpen en projecten eenvoudig getoetst worden op haalbaarheid. Met GWWkosten.nl is het dus mogelijk om in een fractie van de tijd een raming, calculatie of MJO-begroting te maken.

Betrouwbaar en actueel

De kostengegevens voor GWWkosten.nl worden verzameld en gevalideerd met behulp van marktinformatie die per kwartaal of jaarlijks worden bijgewerkt. Het platform heeft de grootste hoeveelheid data en marktinformatie. Bovendien werkt er een groot team continu aan het verrijken, actualiseren en valideren van deze informatie. Dit zorgt ervoor dat professionals in de infrasector kunnen vertrouwen op de kostengegevens van GWWkosten.nl, waardoor ze hun projecten met meer zekerheid kunnen plannen en beheren.

Integreren met andere software

Eén van de sterke punten van GWWkosten.nl is de mogelijkheid om te integreren met andere software, zoals IBIS of Bakker en Spees. Dit maakt het mogelijk om de uitgebreide gegevens van GWWkosten.nl te combineren met de functionaliteit van andere software, waardoor er nog een completer beeld van de projecten ontstaat. De integratie met andere softwaretools zorgt ervoor dat professionals in de infrasector hun werkprocessen kunnen stroomlijnen en profiteren van specifieke functionaliteiten die relevant zijn voor hun projecten.

Snel kosten bepalen

GWWkosten.nl helpt professionals in de infrasector om snel de kosten van een infraproject te bepalen op elementniveau. Het platform kan gebruikt worden voor het opstellen van een begroting of om te controleren of er marktconforme prijzen worden gehanteerd.

Met de intuïtieve interface van GWWkosten.nl kunnen professionals moeiteloos en nauwkeurig kostenramingen maken. Of het nu gaat om specifieke elementen binnen een infraproject of om de totale kosten van het project; GWWkosten.nl geeft snel het nodige inzicht.

Up-to-date kostengegevens

De voortdurende verbeteringen en toevoegingen aan GWWkosten.nl zorgen ervoor dat professionals in de infrasector altijd toegang hebben tot de meest relevante en up-to-date kostengegevens. Door de toevoeging van duurzaamheidsscores en exploitatiekosten kunnen gebruikers bovendien ook rekening houden met de langetermijnkosten en de duurzaamheidsaspecten van hun projecten.

Dé kostendatabase

Door de betrouwbaarheid en volledigheid van GWWkosten.nl is het zonder twijfel dé kostendatabase voor de infrasector in Nederland. Het stelt professionals in staat om snel kostenramingen te maken en hun projecten te toetsen op haalbaarheid. Via Bouwkosten.nl krijgen professionals toegang tot de volledige actuele kostendatabase van GWWkosten.nl, met kostenkengetallen, elementprijzen en normeringen.

Bekijk ons artikel ook in de Cobouw

DACE: onafhankelijke kostendata voor de industriële procesindustrie

De complexiteit van projecten in de procesindustrie neemt toe. Daarmee wordt de noodzaak om kosten te beheren steeds urgenter. De DACE Price Booklets zijn daarom onmisbaar geworden. Wat bieden deze prijzenboekjes precies?

DACE is de Dutch Association of Cost Engineers. In 1959 publiceerde Webci – de voorloper van DACE – haar eerste Prijzenboekje. Inmiddels zijn we 36 edities verder. Het DACE Price Booklet is uitgegroeid tot een begrip in Nederland en internationaal bij alle engineers die betrokken zijn bij het begroten van investeringskosten van industriële projecten in de procesindustrie.

Wat doet DACE?

DACE brengt professionals op het gebied van cost engineering samen door middel van diverse bijenkomsten en activiteiten. Op deze manier ontwikkelen zij kennis en dragen ze deze over. DACE heeft verschillende Special Interest Groups (SIG’s) die zich richten op specifieke onderwerpen binnen cost engineering en value management.

DACE Price Booklets

De stichting organiseert daarnaast regelmatig evenementen, waaronder seminars, workshops en conferenties. Ook biedt DACE opleidingen en certificeringen aan. Maar wat in de industriële procesindustrie als compleet onmisbaar wordt gezien, zijn de DACE Price Booklets. Deze boekjes worden mogelijk gemaakt door de anonieme bijdragen van de geweldige cost engineers die DACE vrijwillig ondersteunen. Hiermee kunnen de nieuwbouwkosten van complete industriële procesfaciliteiten worden berekend.

Immense database

De DACE Price Booklets geven toegang tot een immense database van onafhankelijke kostendata voor de procesindustrie. Dit is praktische en onmisbare informatie voor het:

 • Maken van budgetinschattingen voor industriële productiefaciliteiten
 • Effectief ramen van projectkosten
 • Overwegen van de kosten voor alternatieve ontwerpen
 • Valideren van offertes
 • Vergelijken van kostendata met de huidige marktprijzen

Het DACE Price Booklet wordt verzorgd door leden van de DACE Special Interest Group Cost Engineering Process Industry (SIG CEPI), kostendeskundigen die actief betrokken zijn bij investeringsprojecten en midden in de praktijk staan. Het Price Booklet bundelt kostendata van de volgende disciplines binnen de realisatie van het proces.

A: Procesinstallaties
B: Pijpmaterialen
C: Coating en isolatie
D: Elektrotechniek
E: Instrumentatie
F: Civiel en gebouwen
G: Engineering kosten
H: Indexcijfers

IGG Bouweconomie levert de kostendata voor hoofdstuk F.

Deze kostendata is onmisbaar voor het voorbereiden en vergelijken van kosteninschattingen. Het kostenboekje en de website voorzien in kosteninformatie voor vrijwel ieder onderdeel van industriële procesfaciliteiten.

Impact

Vanaf 1959 heeft het prijzenboekje veel cost engineers in de procesindustrie op weg geholpen bij het samenstellen van kostenramingen en het maken van kostenafwegingen voor alternatieve uitvoeringen. Het boekje staat van oudsher vol (West-Europese) richtprijzen, past mooi in de binnenzak en is dus altijd bij de hand.

In 2012 hebben leden van de SIG CEPI initiatief genomen voor een Engelstalig digitaal Prijzenboekje, met goede zoekfuncties en geschikt voor meerdere gebruikers bij grote bedrijven. In mei 2014 is de 30e editie van deze veelgebruikte publicatie als ‘DACE Price Booklet’ gelanceerd. Het is nog steeds het vertrouwde boekje met de vertrouwde indeling, maar nu in het Engels en met inlogcodes voor de digitale versie. Sindsdien kunnen cost engineers in de procesindustrie altijd en overal ter wereld over actuele richtprijzen beschikken.

Toekomst van DACE

Terwijl DACE groeit en zich ontwikkelt, blijft de stichting trouw aan zijn oorspronkelijke doel: het bevorderen van het vakgebied van cost engineering en value management.

In 2022 organiseerde DACE het ICEC World Congress in de Doelen in Rotterdam. Het thema van het congres, ‘Predictable Projects in a Dynamic World’, deed eer aan de onrustige periode met onder andere covid en de oorlog in Oekraïne. Het congres liet ook zien dat een dynamische wereld kan leiden tot innovatie, vernieuwing en samenhorigheid.

De derde dag van het congres ging over de tools van de toekomst, zoals big data en artificial intelligence. Het toepassen van AI op cost engineering staat nog in de kinderschoenen. Het is echter duidelijk dat het DACE Price Booklet uitstekend op de toekomst is voorbereid door het verzamelen van data en deze met internationale classificaties zo schoon mogelijk te krijgen.

Kennis, ervaring en data

DACE heeft iets te bieden aan beginners in de procesindustrie die de basisprincipes van cost engineering willen, maar ook aan ervaren professionals die hun kennis willen verdiepen, en bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare kostendata.

Bouwkosten.nl, onderdeel van de IGG Groep, is uitgever van de DACE Price Booklets. Dit platform geeft voor € 149 per jaar toegang tot de kengetallen binnen de procesindustrie. Deze zijn bedoeld voor budgettaire redenen of om alternatieve methoden voor projectimplementatie te vergelijken. Aanmelding geeft toegang tot zowel de boekeditie als de webeditie. Voor DACE bedrijfs- en individuele deelnemers geldt een korting bij het bestellen van het Price Booklet.

Bekijk ons artikel ook in de Cobouw https://www.cobouw.nl/314599/dace-onafhankelijke-kostendata-voor-de-industriele-procesindustrie

DACE: the network of knowledge that provides independent data about the costs linked to the industrial process industry

In a world where the complexity of projects in the process industry is increasing and the need to manage costs is becoming more urgent, the Dutch Association of Cost Engineers, better known as DACE, was formed.

In 1959, the predecessor of DACE – Webci – published its first Price Booklet. Now, 36 editions later, the DACE Price Booklet has become well-known in the Netherlands and internationally among all engineers involved in investment cost estimation for industrial projects in the process industry.

What does DACE do?

DACE brings together professionals in the field of cost engineering through various gatherings and activities. This ensures the development and transfer of knowledge. They have various Special Interest Groups (SIGs) that focus on specific topics within the field of Cost Engineering and Value Management. The foundation also regularly organizes events, including seminars, workshops, and conferences. Additionally, DACE offers trainings and certifications.

However, what is considered absolutely essential in the process industry are the DACE Price Booklets, made possible by the anonymous contributions of these remarkable professionals. With these booklets, the construction costs of complete industrial process facilities can be calculated.

The DACE Price Booklets

With the DACE Price Booklets, you gain access to an immense database of independent cost data for the process industry. This practical and indispensable information is used for:

 • Making budget estimates for industrial production facilities.
 • Effectively estimating project costs.
 • Considering costs for alternative designs.
 • Validating quotations.
 • Comparing cost data with current market prices.

The DACE Price Booklet is provided by members of the DACE Special Interest Group Cost Engineering Process Industry (SIG CEPI), cost experts actively involved in investment projects and in touch with practical aspects. The Price Booklet compiles cost data from various disciplines involved in the realization of the process:

 1. Process installations
 2. Pipe materials
 3. Coating and insulation
 4. Electrical engineering
 5. Instrumentation
 6. Civil and buildings
 7. Engineering costs
 8. Index figures

IGG Bouweconomie provides the cost data for chapter F.

This cost data is indispensable for preparing and comparing cost estimates. The cost booklet and the website provide cost information for virtually every component of industrial process facilities.

The impact of DACE Price Booklets

Since 1959, the Price Booklet has assisted Cost Engineers in the Process Industry in compiling cost estimates and making cost considerations for alternative implementations. The booklet traditionally contains (Western European) reference prices and fits nicely in one’s pocket, making it readily available at all times.

In 2012, members of SIG CEPI took the initiative to create an English web-based Price Booklet with excellent search features, suitable for multi-user use in large companies. In May 2014, the 30th edition of this widely-used publication was launched as the “DACE Price Booklet.” It still retains its familiar layout, but now it’s in English and requires login credentials for the web-based version. Since then, Cost Engineers in the process industry have had access to up-to-date reference prices anytime and anywhere in the world!

The future of DACE

As DACE continues to grow and evolve, the foundation remains committed to its original purpose: promoting the field of cost engineering and value management.

Last year, from June 12th to 15th, DACE organized the ICEC World Congress 2022 at De Doelen in Rotterdam. The congress theme, ‘Predictable Projects in a Dynamic World,’ honored the turbulent period (including COVID, Russia’s invasion of Ukraine, etc.) but also demonstrated that a dynamic world can lead to innovation, renewal and unity.

The third day of the congress focused on future tools, such as Big Data and Artificial Intelligence. The application of AI in Cost Engineering is still in its early stages, but the DACE Price Booklet, with its data collection and utilization of international classifications to ensure cleanliness, is well-prepared for the future.

DACE: an indispensable source of knowledge, experience, and reliable data

Whether you are a beginner in the industry seeking to grasp the fundamental principles of cost engineering, an experienced professional looking to deepen your knowledge, or a company in need of reliable cost data, DACE offers valuable resources for those working in the process industry.

Bouwkosten.nl, a part of the IGG Group, is the publisher of the DACE Price Booklets. Through this platform, you can access key figures within the process industry for just €149,- per year. This data is intended for use in cost budgeting or comparing alternative project implementation methods. It grants access to both the book edition and the web edition. DACE corporate and individual participants receive a discount when ordering the Price Booklet.

View this article also in Cobouw https://www.cobouw.nl/314599/dace-onafhankelijke-kostendata-voor-de-industriele-procesindustrie