Doordecentralisatie

Veel scholen in Nederland zijn voor hun huisvesting en onderhoud afhankelijk van de gemeente waarin zij zich bevinden. De voorzieningen waarover het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs kunnen beschikken worden in veel gevallen immers geregeld door middel van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor de locaties die deze scholen kunnen gebruiken. In het geval van het basisonderwijs draagt de gemeente tevens de verantwoordelijkheid voor het vergoeden van onderhoudswerkzaamheden. De vergoedingen worden ieder jaar vastgesteld volgens vooraf vastgelegde procedures en regelingen.

Deze vorm van onderwijshuisvesting sluit echter niet altijd aan bij de behoeften van de moderne samenleving. De centralisatie van verantwoordelijkheden bij de gemeente beperkt scholen in hun huisvestingsstrategie en kan bovendien leiden tot bestuurlijke traagheid. Doordecentralisatie is het antwoord op deze problemen; het biedt scholen meer mogelijkheden tot zelfbeschikking en vermindert de bestuurlijke lasten voor gemeenten.

Een heldere strategie voor doordecentralisatie

Doordecentralisatie betekent dat scholen zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor het onderhoud aan hun locaties. Daarbij kan ook de verantwoordelijkheid voor huisvesting aan het schoolbestuur worden overgedragen, evenals het economisch claimrecht en het vorderingsrecht. Het schoolbestuur krijgt de zorgplicht voor haar huisvesting en ontvangt een jaarlijkse vergoeding van de gemeente om de kosten hiervan te dekken.

Dit kan alleen gebeuren wanneer de gemeente en het schoolbestuur samen een passende invulling voor doordecentralisatie kunnen vinden. De gemeente moet er zeker van kunnen zijn dat het schoolbestuur haar plichten na zal komen, terwijl het schoolbestuur moet kunnen vertrouwen op haar financiële afspraken met de gemeente.

Voor scholen die doordecentralisatie overwegen is het dus zaak om kritisch naar de eigen huisvestingsbehoefte en –strategie te kijken. De adviseurs van IGG kunnen uw schoolbestuur hierbij ondersteunen. Wij brengen de financiële gevolgen van doordecentralisatie in kaart, adviseren u over de optimale huisvestingsoplossing en helpen u om een toekomstgerichte strategie te bepalen. Meer weten? Neem dan contact op met ons team.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Rob Passchier (RKN)

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist

Deel deze pagina:


Enkele projecten met adviesdienst: Bouwkostenmanagement

The British School of Amsterdam

De Nederlandsche Bank

Amsterdam
B-Proud

Den Haag
Kruisvaartkade

Utrecht
Gemeentehuis Moerdijk

Moerdijk
Jamie Deli Schiphol lounge 3

Schiphol
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners