Taxatie WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een object op de waardepeildatum. Voor een beschikking wordt een waardepeildatum van een jaar eerder gebruikt. De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door drie overheden. De WOZ-waarde wordt voor de volgende belastingen gebruikt:

Gemeente:

  • onroerende-zaakbelasting

Belastingdienst:

  • eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting
  • afschrijvingsgrens gebouwen in de vennootschapsbelasting en voor ondernemers dan wel resultaatgenieters in de inkomstenbelasting
  • afschrijving en aftrekdrempel op monumentenwoningen in de inkomstenbelasting in bepaalde omstandigheden de waardering voor bijvoorbeeld een vakantiewoning in de inkomstenbelasting
  • de waardering van een woning bij overlijden of schenking (vanaf 01-01-2010) met een mogelijke waardedruk bij verhuur aan derden successiewet

Waterschap:

  • watersysteemheffing (voorheen: omslag gebouwd)

Berekeningswijze WOZ-waarde

De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Er vindt daarbij geen vergelijking plaats met de waarde in voorgaande belastingjaren, ieder jaar wordt de waarde opnieuw vastgesteld.

Er zijn verschillende taxatiemethodieken die worden toegepast;

Courant vastgoed (bijv: woningen):

de vergelijkingsmethode: Een object wordt vergeleken met vergelijkbare objecten die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Soms kunnen de verkopen ook verder van de waardepeildatum verwijderd zijn. De waarde wordt dan herrekend naar het waardeniveau op de waardepeildatum.

Incourant vastgoed (bioscopen, scholen, etc.):

gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW): De gecorrigeerde vervangingswaarde van een onroerende zaak wordt het bedrag bepaald dat moet worden betaald om een vergelijkbaar nieuw object te bouwen. Vervolgens moet overeenkomstig de leeftijd van het pand op de herbouwwaarde worden afgeschreven. Die afschrijving kan worden gesplitst in twee soorten afschrijving: een afschrijving door technische veroudering van het pand en een afschrijving door functionele veroudering van het pand.

huurwaardekapitalisatiemethode (HWK): De waarde die wordt bepaald door de bruto huurwaarde te vermenigvuldigen (kapitaliseren) met de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor wordt bepaald aan de hand van specifiek voor het object geldende factoren, zoals de onderhoudstoestand, het leegstandsrisico, de kosten van het beheer, lasten die op het object drukken en het bruto- en nettorendement.

discounted-cash-flow methode (DCF): Een berekeningswijze die de toekomstige cash-flow van een object tegen een vastgestelde rentevoet contact maakt en daarmee de huidige waarde  bepaald.

IGG helpt bij de bepaling van de WOZ-waarde voor incourant vastgoed

Heeft u een onafhankelijke waardebepaling van de WOZ-waarde nodig. IGG kan deze voor u opstellen.


Enkele projecten met adviesdienst: WOZ-waarde

Taxatie WOZ-waarde Euroscoop

Tilburg
VNG Taxatiewijzer Ziekenhuizen

n.v.t.
WOZ-waarde windmolens

diverse
1
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners