Grondexploitatie

Voor de kostenbeheersing van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling moet, naast de overige bouwkosten, ook rekening gehouden worden met de kosten en opbrengsten van de bouwgrond. Deze worden in kaart gebracht met een zogeheten grondexploitatie: een begroting waarin alle financiële gevolgen van het gebruik van de grond worden opgenomen.

Het opstellen van een grondexploitatie behoort in de meeste gevallen tot de verantwoordelijkheden van de provincie of gemeente. Dit omdat de aankoop en ontwikkeling van bouwgrond grote gevolgen kan hebben voor de openbare ruimte. De grondexploitatie wordt gebruikt tijdens de onderhandelingen tussen koper en verkoper – in veel gevallen de ontwikkelaar en de lokale overheid. Hierin onderscheidt men drie varianten, ieder met een specifieke gebruikssituatie.

Verschillende vormen van grondexploitatie

Een grondexploitatie wordt niet alleen gebruikt om de financiële consequenties van een ruimtelijk plan inzichtelijk te maken – de verkoopprijs van de grond wordt vaak uit de begroting afgeleid, en de grondexploitatie dient als basis voor het opstellen van exploitatieovereenkomsten met de projectontwikkelaar. Welke vorm men gebruikt hangt af van de eigendomssituatie en de mate van samenwerking.

Actieve vorm

Bij de actieve vorm is de gemeente als eigenaar verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de grond. Het te bebouwen gedeelte wordt hierna aan de bouwer verkocht. In dit geval dient de grondexploitatie als balans van kosten en opbrengsten voor de lokale overheid.

Passieve vorm

Hoewel de grond bij deze vorm geen eigendom is van de gemeente maakt de gemeente wel kosten. Deze komen vaak voort uit de aanleg van publieke voorzieningen. In dergelijke gevallen vormt de begroting de basis voor exploitatieovereenkomsten met de ontwikkelaar.

Publiek-private samenwerkingsvorm

Wanneer de overheid samen met andere grondeigenaren afspraken maakt over het gebruik van de grond en de verdeling van verantwoordelijkheden en opbrengsten is er sprake van een publiek-private samenwerking. De grondexploitatie wordt dan door alle betrokkenen samen opgesteld.

Meer weten over grondexploitatie?

Heeft u vragen over ruimtelijke ontwikkeling, of wilt u een grondexploitatie opstellen of onafhankelijk laten toetsen? Het team van IGG heeft alle expertise in huis om gemeenten en ontwikkelaars te ondersteunen bij exploitatieprojecten. Neem contact op met IGG, en ontdek wat wij u kunnen bieden!

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners