Aanbestedingswet 2016

Arno Vonk MRICS
Aanbestedingswet 2016

De huidige Aanbestedingswet die sinds 2013 in werking is getreden zal dit jaar verder worden gemoderniseerd. De nieuwe richtlijnen zullen moeten leiden tot een verdere beperking van de administratieve lasten en het verder vergroten van de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten. Voorts geven de nieuwe richtlijnen mogelijkheden om meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid en innovatie.

Voor bouwprojecten die aan de aanbestedingswet dienen te voldoen zijn de volgende belangrijke wijzigingen:

1. Verlaging administratieve lasten

De administratieve lasten zullen worden verlaagd door:

  • het verplicht stellen van het volledig elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017;
  • het laten vervallen van de ‘Eigen Verklaring’, hiervoor komt in de plaats het: ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ waarmee het voor gegadigden uit verschillende landen gemakkelijker wordt om in te schrijven;
  • het vergroten van de minimale termijn voor het publiceren van de laatste Nota van Inlichtingen van zes naar tien dagen.

2. Bevorderen van concurrentie

Met de nieuwe aanbestedingswet wordt de concurrentie bevorderd door:

  • het beperken van de mogelijkheid om op percelen in te schrijven: de aanbestedende dienst kan ervoor kiezen dat ondernemers slechts op één perceel mogen inschrijven, mits gemotiveerd en in de aankondiging aangegeven;
  • het (eventueel) verlengen van de termijn voor referentieopdrachten, waardoor het aantal partijen dat aan de referenties kan voldoen, wordt vergroot;
  • het vaststellen van het EMVI als enige gunningscriterium (dit kan, mits gemotiveerdde laagste prijs zijn).

3. Meer flexibiliteit bij aanbestedingsprocedures

Wanneer een aanbestedingsprocedure niet eindigt of zal eindigen met het gewenste resultaat, dan heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de mededingingsprocedure met onderhandeling of een concurrentiegerichte dialoog toe te passen.
Het wordt gemakkelijker om middels een dynamisch aankoopsysteem producten in te kopen, dit hoeft niet meer separaat aangekondigd te worden.

4. Stimuleren van innovatie en duurzaamheid

Met het introduceren van een nieuwe aanbestedingsprocedure “Innovatiepartnerschap” kan meer worden gestuurd op strategische beleidsdoelstellingen zoals innovatie, duurzaamheid en sociale criteria. In een aanbesteding kan het innovatiepartnerschap worden bevorderd door:

  • het houden van een marktconsultatie;
  • het meenemen van de levenscyclus van een product;
  • het toestaan van het eisen van een specifiek keurmerk mits het geëiste keurmerk niet buitenproportioneel is.

8. Integriteit bij aanbesteden

In een aanbesteding komt de mogelijkheid om een uitsluitingsgrond op te stellen op basis van tekortkomingen uit het verleden, mits deze niet leidt tot disproportionele gevolgen.

9. Publiek-private samenwerking

Er worden strikte voorwaarden gesteld aan de gunning van een opdracht bij een publiek-private samenwerking.

Onze specialist binnen IGG Bointon de Groot

Twitter LinkedIn Mail
 

Arno Vonk MRICS

Neem contact met ons op Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialist
 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners